Street Legal

Tên thay thế: Street Legal

Chỉ trong trò chơi này, bạn có thể cảm thấy mình là một thợ cơ khí thực sự. Nhưng đây không phải là một vấn đề, bởi vì nó là ở đây mà bạn sẽ học không chỉ có rất nhiều thú vị, nhưng có lẽ là toàn bộ thế giới bên trong của máy.

Trong game Street Legal xe phù hợp với mô hình của các trung tâm tự động thực tế.

Nhưng trong ngày càng tốt, nhưng phức tạp bởi sự hiện diện của một sự phong phú của máy đô thị. Đệm âm nhạc được trình bày dưới hình thức thành công để duy trì tâm trạng của trò chơi.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa