Corsair: Thành phố bị bỏ rơi đi

Tên thay thế: Corsair: Thành phố bị bỏ rơi đi
Phiên bản này được cải thiện càng nhiều càng tốt trong những bộ phận, trong đó, lý do nào đó, đã không được loại bỏ đầu tiên. Theo nhận khuyến khích cho họ, trong trường hợp tốt nhất, các tàu mới được cải thiện.

Tất cả những quốc gia có đặc điểm riêng của họ mà bạn sẽ gặp trong khi chơi game.

Game thành phố bị bỏ rơi đi, như đã nói, là phiên bản cải tiến tốt nhất của phiên bản đầu tiên.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa