Thế giới bên trong

Tên thay thế: Thế giới bên trong
Thế giới trò chơi với thế giới tuyệt vời 2D nội bộ bên trong. Nhân vật chính là Robert. Bởi bản chất của nó, nó là một chút ít học nhưng nhân vật tốt bụng.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa