Far Cry 5

Tên thay thế: Far Cry 5
Đặc biệt, nhà biên kịch của trò chơi, Dan Haye, thừa nhận rằng ông đã bị ảnh hưởng lớn bởi những ý tưởng ly khai. Mặc dù ý tưởng không phải là nguyên bản, nhưng nó hoàn toàn trùng hợp với những tín điều mà các tổ chức như vậy tuân thủ.

Một ngành công nghiệp, nhưng như một thế giới thực tế.

 

Chơi cũng