trò chơi Daniel học tập an toàn thực phẩm online

trò chơi Daniel food safety learning

Daniel học tập an toàn thực phẩm (Daniel food safety learning):

Chỉ cho câu trả lời đúng cho những câu hỏi, bạn sẽ có thể để đạt được một đánh giá tốt và khen thưởng cho những nỗ lực của họ. Thi trong các trò chơi và khai thác một cách cẩn thận để đối phó với nó một trăm phần trăm. Đọc các câu hỏi, hãy nhớ những dịp khác hoặc sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời đúng cho câu hỏi. Mỗi người cũng sẽ được đánh giá.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa