trò chơi Fullmetal Alchemist: Nhà nước Alchemy thi online

trò chơi Fullmetal Alchemist: State Alchemy Exam

Fullmetal Alchemist: Nhà nước Alchemy thi (Fullmetal Alchemist: State Alchemy Exam):

Edward đi đầu hàng kỳ thi cuối cùng của mình để trở thành một nhà giả kim thuật chính thức của nhà nước. Trước khi bạn là một vòng tròn lớn trên đó có ghi các ký tự bạn cần phải thêm chúng để họ tạo thành một vòng tròn của ký tự đặc biệt. Hãy chú ý đến những gì bộ ký tự, sai thi sẽ thất bại. Sử dụng khả năng trí tuệ để đạt được kết quả.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa