trò chơi Hạnh phúc bánh xe online

trò chơi Happy Wheels

Hạnh phúc bánh xe (Happy Wheels):

Trò chơi này là một chút đặc biệt trong cách riêng của mình, bởi vì thay vì các máy thông thường, mà tất cả đều được sử dụng, những trở ngại sẽ được tổ chức bởi những người trong xe lăn và phương tiện tự chế vận chuyển (monocycles vv Nhiệm vụ chính của trò chơi - để đạt đến đích, đã vượt qua mọi trở ngại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa