trò chơi Crystal Island online

trò chơi Crystal Island

Crystal Island (Crystal Island):

Những bí mật có thể lưu trữ một nơi bí ẩn mà anh hùng của chúng tôi đã đi bóng màu đỏ? Đá của nhiệm vụ pohit và get tương tự khác để thoát khỏi, nhưng nó thực sự chỉ là không đối phó mà không giúp đỡ của bạn. Trợ giúp anh ta thực hiện kế hoạch của mình, hành động nhanh chóng và không đáng chú ý, bởi vì nếu các kẻ thù bạn ít nhất là chỉ chạm vào tất cả trừ một cuộc sống, vì vậy thậm chí còn ít cơ hội. Kiểm soát của trò chơi bằng cách sử dụng bàn phím.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa