trò chơi Người bán kẹo online

trò chơi Ladder Server

Người bán kẹo (Ladder Server):

Mũi tên = Di chuyển, Spacebar = mất kẹo.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa