trò chơi Tiểu học online

trò chơi Primary

Tiểu học (Primary):


Màu xanh, đỏ hoặc vàng. Chọn bạn, nhưng đôi khi bạn cần phải nhìn vào và để chơi. Người đàn ông của bạn sẽ thay đổi màu sắc của nó, tùy thuộc vào những gì bạn sẽ được ở phía trước của các trở ngại. Từ màu sắc của con người nó phụ thuộc vào những gì ông có thể làm và những gì trở ngại để nhảy. Đối với người đàn ông nhanh màu phản quốc, bạn có thể sử dụng các phím trên bàn phím. Hoặc chuột.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.