trò chơi Aero Acrobat online

trò chơi Aero Acrobat

Aero Acrobat (Aero Acrobat):


Trong các trò chơi hiện tại, bạn sẽ cần một số tiền nhất định của thời gian để bay một cách khá dài trên một chiếc máy bay, nơi bạn cần phải bay qua một số lượng nhất định của chiếc nhẫn, cũng thu thập tất cả các quả bóng sẽ được đặt trên đường. Ở phía trên của bảng trò chơi sẽ được đặt nơi nó sẽ được hiển thị có bao nhiêu cổ phần bạn đang bay, và bao nhiêu quả bóng thu thập. Nếu bạn không đối phó với các nhiệm vụ đặt ra trước khi bạn, bạn sẽ mất trong ứng dụng này.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.