trò chơi 4 liên tiếp: Boombox 2 online

trò chơi 4 in a row: Boombox 2

4 liên tiếp: Boombox 2 (4 in a row: Boombox 2):


Hãy thử để xóa toàn bộ lĩnh vực khối. Điều gì sẽ biến mất họ để thu thập ít nhất bốn. Sau vụ nổ, có thể giảm tiền thưởng hữu ích như nhằm đơn giản hóa các bức ảnh của bạn laser.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.