trò chơi Miễn phí ném online

trò chơi Free throws

Miễn phí ném (Free throws):


Hãy thử để có được trong vòng có năm nỗ lực. Bên phải là một cây thánh giá, trong đó cho thấy sức mạnh của ném và độ chính xác. Sức mạnh để lựa chọn không phải là quá khó khăn để làm cho một ném chính xác. Với mỗi ném qua - anh chàng bắt đầu lo lắng và đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình cả.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.