trò chơi Chụp tháp online

trò chơi Turret Takeover

Chụp tháp (Turret Takeover):


Bạn có hầu hết các cài đặt hiện đại an ninh, trong đó bắn đạn là không phổ biến, nhưng chùm năng lượng của màu sắc khác nhau. Mỗi loại năng lượng được xác định bởi các màu sắc. Khi súng là hoàn toàn đầy năng lượng của một màu duy nhất, bạn có thể chụp một laser, chứ không phải là chùm. Sau mỗi làn sóng tấn công bạn có thể cải thiện hiệu suất của vũ khí của bạn.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.