trò chơi Xám ma thuật online

trò chơi Gray

Xám ma thuật (Gray):


Bạn cần phải nhận được đến mục tiêu. A / D = di chuyển về phía trước / lạc hậu, W = nhảy, WW = đôi nhảy.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.