trò chơi Mức độ sáng tạo online

trò chơi Level Editor

Mức độ sáng tạo (Level Editor):

Trong trò chơi này, bạn sẽ cần phải xây dựng một đường dẫn đến cửa ấp ủ, mà sẽ được nằm ở phía đối diện của các cấp trò chơi. Xây dựng đường đến cuối cấp, bạn sẽ được sử dụng con trỏ chuột đến nơi mà bạn nhấp vào dòng lên là một trong những đơn vị đề xuất, có thể được thông qua hoặc gia tăng tùy thuộc vào tính chất của từng khối.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa