trò chơi Truck Loader 4 online

trò chơi Truck Loader 4

Truck Loader 4 (Truck Loader 4):


Đây là phần thứ tư của một trò chơi thú vị mà bạn cần để quản lý một xe tải lớn. Nhấn nút khác nhau trên diễn đàn để mở loader mới của nó đối với xe, trong đó bạn và bạn đã phải di chuyển tất cả các thùng và hộp ở trên diễn đàn.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.