trò chơi ReBoot Bộ luật bảo vệ online

trò chơi ReBoot The Guardian Code

ReBoot Bộ luật bảo vệ (ReBoot The Guardian Code):


Tạo chuỗi gồm hơn bốn yếu tố cùng màu. Điều này sẽ cho phép robot đưa ra một đòn chí mạng.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.