trò chơi Blog của Ellie Vogue online

trò chơi Ellie Vogue Blog

Blog của Ellie Vogue (Ellie Vogue Blog):


Một cô gái trẻ, Ellie, làm việc trên Internet và dẫn đầu một blog dành riêng cho thời trang. Hôm nay trong trò chơi Blog của Ellie Vogue cô ấy sẽ cần phải đi đến một cửa hàng mới, nơi họ mang một bộ sưu tập quần áo mùa hè và chuẩn bị tài liệu ở đó. Đó là, bạn sẽ phải đặt trên một giả trên giả của bạn và có một vài hình ảnh, mà sau đó cô đặt trên các trang của blog của mình. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một giả. Dưới đây nó sẽ được đặt thanh công cụ mà bạn có thể thay đổi các mặt hàng khác nhau của quần áo trên giả. Bạn theo sở thích của bạn sẽ phải nhận tất cả các thành phần và sau đó chụp ảnh.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.