trò chơi 1 phòng, 10 câu hỏi, 4 chữ số online

trò chơi 1 Room, 10 Questions, 4 Digits

1 phòng, 10 câu hỏi, 4 chữ số (1 Room, 10 Questions, 4 Digits):

Bạn đang cố gắng mở nó ra để thoát ra, nhưng bạn không thể làm điều đó bởi vì có một khóa kết hợp trên cánh cửa, mà bạn cần phải quay một sự kết hợp không rõ số lượng. Trí tuệ, mặc dù làm việc hết công suất, nhưng đoán mã sẽ khó khăn hơn nhiều nếu nó không được gợi ý bằng các câu hỏi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa