trò chơi Tâm trạng của tôi: Tâm trạng của bạn hôm nay là gì? online

trò chơi My Mood Story: What's Yout Mood Today?

Tâm trạng của tôi: Tâm trạng của bạn hôm nay là gì? (My Mood Story: What's Yout Mood Today?):

Mỗi người chúng ta đều có tâm trạng tốt hoặc xấu, ảnh hưởng đến cách chúng ta cư xử và giao tiếp với những người xung quanh. Hôm nay trong trò chơi Tâm trạng của bạn hôm nay là gì? chúng tôi muốn bạn đề xuất vượt qua một loại thử nghiệm sẽ thể hiện tâm trạng của bạn hôm nay. Trước khi bạn trên màn hình sẽ xuất hiện hai hình ảnh đầy màu sắc. Trên đó bạn sẽ được hỏi một câu hỏi. Bạn sẽ chỉ phải chọn từ hai hình ảnh gần nhất với bạn trong tinh thần. Vì vậy, trả lời tất cả các câu hỏi bạn sẽ đạt đến cuối của trò chơi. Sau đó, kết quả sẽ được xử lý và bạn sẽ nhận được câu trả lời về tâm trạng hiện tại của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa