trò chơi Spellbound câu chuyện: Bạn đã chọn? online

trò chơi Every Witch Way: Are You The Chosen One?

Spellbound câu chuyện: Bạn đã chọn? (Every Witch Way: Are You The Chosen One?):

Hôm nay, nhà trường đã tổ chức một Iridium đặc biệt sẽ là một thử nghiệm cho sinh viên. Mỗi học sinh được biết là có sức mạnh kỳ diệu, nhưng chỉ một trong số họ được bầu, những người sẽ vượt qua lực lượng điều ác. Bài thi bao gồm một vài chục câu hỏi với câu trả lời trong ba phiên bản. Bạn nên cẩn thận đọc các câu hỏi và đưa ra cho bất kỳ của ba câu trả lời. Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, nó sẽ tạo ra kết quả cuối cùng, mà sẽ chỉ cho bạn thấy tình trạng của Favorites xứng đáng hay không.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa