trò chơi Viking Warfare online

trò chơi Viking Warfare

Viking Warfare (Viking Warfare):

Trong trò chơi này, ngoại trừ việc bạn cần rất nhiều trận đấu, bạn cũng cần phải suy nghĩ một cách chiến lược. Trận chiến luôn diễn ra tại các địa điểm khác nhau, chẳng hạn như trên một hòn đảo hoặc ngược lại trên lục địa, mà làm phức tạp nhiệm vụ bằng văn bản. Cần nhanh chóng xây dựng một tuyến phòng thủ và không cho phép đối phương để có được cái rương vàng mà thuộc về bạn. Bảo vệ tài sản của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa