trò chơi True hoặc False Quiz. Lớn một phiên bản 1.8 online

trò chơi The True Or False Quiz. The big one Version 1.8

True hoặc False Quiz. Lớn một phiên bản 1.8 (The True Or False Quiz. The big one Version 1.8):

Nhiệm vụ của bạn - để trả lời tất cả các câu hỏi bằng cách nhấp vào một trong hai nút màu vàng: đúng hay sai những gì đang được nói trong một tuyên bố. Không có trung đất, vì vậy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Xét nghiệm này sẽ tiếp tục, ngay cả khi bạn cho câu trả lời sai, nhưng hai câu trả lời sai sẽ làm gián đoạn nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa